01.04.2013

Публична покана с предмет на поръчката:„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка с хандбално игрище и комбинирано игрище, гр. Поморие в кв. 21, парцел I, ПИ 503.297”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9013851 01.04.2013 г. Община Поморие Обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за   извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и   модернизация на спортна площадка с хандбално игрище и комбинирано игрище, гр.   Поморие в кв. 21, парцел I, ПИ 503.297” 08.04.2013

Документация за участие

Образци-декларации

КСС-игрище

Igriste R.Pametnik

Отговор 1

 Класиране на офертите