29.03.2013

Отговор на запитване относно обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на маркетингова стратегия за промотиране на Музея на солта“

На вниманието на всички заинтересовани лица относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изготвяне на маркетингова стратегия за промотиране на Музея на солта“  по проект „Поморие-туристическа атракция-град на солта, древна история и традиции“ по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161P0001/3.1-03/2010/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие

Във връзка с постъпило запитване от 27.03.2013 г. (входирано в деловодството на община Поморие с вх. Рег. № 30-235-4) за искане за разяснение относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Изготвяне на маркетингова стратегия за промотиране на Музея на солта“  по проект „Поморие-туристическа атракция-град на солта, древна история и традиции“,  Ви уведомяваме следното:

 

Въпрос № 1: При създаване на обединение от юридически лица, които заедно ще участват при изпълнение на проекта, необходимо ли е при подаване на заявлението за участие да имат вече регистриран Булстат като обединение, да имат открита банкова сметка и печат?

Ако не е задължително, от чие име се попълват тези реквизити?

 

Отговор: Няма поставено изискване при участие на обединение, което не е юридическо лице, същото при подаване на заявлението за участие не е необходимо да има вече регистриран Булстат като обединение, да има открита банкова сметка и печат.

В документацията за участие в раздел III. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 , Т. 2 ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП), подраздел A. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, т. 6 е посочено как следва да участва в процедурата обединение, което не е юридическо лице: „В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението се представя с нотариална заверка на подписи и съдържание. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея; че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;  че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, и че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно физическо лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

В случаите, когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие за възлагане на настоящата обществена поръчка.”.

Следва да се има предвид и т.1, изречение второ от същия раздел ІІІ, подраздел А, съгласно което: „Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя /управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.”.

Определеният за изпълнител участник в настоящата процедура следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), съгласно която: „Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.”

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

Кмет на Община Поморие