28.03.2013

Отговор на запитване относно обществена поръчка с предмет:Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама» по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина»

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

В ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИИЗРАБОТКА НА БРАНД НА РЕГИОНА, ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА, ВЪНШНА  РЕКЛАМА» ПО  ПРОЕКТ BG161PO001/3.2-02/2011/009 «РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ  И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА», ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

 

ВЪПРОС:  Във връзка с указанията от стр.11 и 12 на Том2 – 2.4. Изисквания към представяне на офертите се казва:

2.4.1. За обособена позиция 1 – Дейност 2 – мостри на артикули 1-7 – мострите трябва да представят вида, хартията, печата и другите качествени характеристики, които участникът предлага.

Това означава ли ,че мострите трябва да имат дизайн,лого,слоган,визия и концепция,свързани с настоящата обществена поръчка,изготвени специално за нея или може да са мостри от дейността на кандидата до този момент.Ако е второто – предполага се,че е допустимо параметрите на мострите да се различават от изискванията в техническата спецификация? Потвърждавате ли това?

 

ОТГОВОР: Съгласно Том 2, Книга 2 „Техническа спесификация“ т. 2.4.1 За Обособена позиция 1 – Дейност 2 – мостри на артикули 1-7 – мострите трябва да представят вида, хатрията, печата и другите качествени характеристики които участника предлага.“

Възложителят изисква участниците  да представят мостри, от които да са видни качествените характеристики на артикули 1-7 по Дейност 2, които участникът предлага.

Качествените характеристики касаят използваните материали, а не съдържанието на самите артикули. В този смисъл за Възложителя не е от значение предложените мостри дали са от предишни изпълнени договори на участника или са нарочно изготвени за целите на настоящата поръчка.

Участниците  следва да се съобразят с изискванията за артикулите, посочени от Възложителя и представените мостри да демонстрират тези характеристики, допустимо е  да се представят мостри от други проекти и клиенти, но те трябва да отговарят на  изискванията за размер, хартия, печат, цветност и т.н. /конкретно  указано   като изискване за отделния артикул/. Представените мостри трябва да отговарят на описаните от участника характеристики в техническото му предложение.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ  /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ