28.03.2013

Публична покана с предмет на поръчката:Извършване на доставка на оборудване и обзавеждане по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/053, за изпълнение на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9013721 28.03.2013 г. Община Поморие Извършване на доставка на оборудване и обзавеждане по Договор за   безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/053, за изпълнение на   проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”,   финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Доставката е за   изграждания център за настаняване от семеен тип, като цели да осигури   нормалното му функциониране. Пълният обхват на доставките е посочен в   Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията в   процедурата. 04.04.2013 г.

Документация

arhitektura1

arhitektura2

 Отговор запитване №1 доставка

Обявление класиране доставка ЦНСТ