28.03.2013

Отговор на запитване относно обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на маркетингова стратегия за промотиране на Музея на солта“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

В ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:  ИЗГОТВЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МУЗЕЯ НА СОЛТА ПО ПРОЕКТ: „ПОМОРИЕ-ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ-ГРАД НА СОЛТА, ДРЕВНА ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

 

ВЪПРОС 1. Имайки предвид крайния срок (27.03.2013г.) на Публичната покана, публикувана в Агенцията по обществени поръчки, изисква ли се подаването на заявление за участие или друг документ (удостоверяващ писмено намерението да участие в ОП) в същия срок на поканата или съответното заявление за участие (Образец № 1) се подава заедно с офертата преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти?

 

ОТГОВОР: Няма поставено изискване от страна на Възложителя в срока за публичен достъп на поканата (27.03.2013 г.) да се подаде заявление за участие или друг документ (удостоверяващ писмено намерението да участие в ОП) в същия срок на поканата. Заявлението за участие (Образец № 1) се подава заедно с офертата преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти – 16:30 часа на 03.04.2013 година.

 

ВЪПРОС 2. Относно дейност „Изработване и поддържане на уебсайт на музея“

–         На колко езика се предвижда да бъда изработен сайта?

–         Не е посочено изискване за закупуване на хостинг за сайта (а само на домейн име за 5 г). Трябва ли да се закупува хостинг и ако да, то за какъв срок трябва да бъде закупен?

–         Изисква се изработка и поддръжка на уебсайта от страна на Изпълнителя, но не е уточнено за какъв срок трябва да се поддържа сайта след приключване на договора за изпълнение.

 

ОТГОВОР: Относно дейност „Изработване и поддържане на уебсайт на музея“

–         На три езика Български, Английски, Руски.

–         Трябва да се закупи и хост за срок от 5 години.

–         Срокът за поддръжка на сайта е 5 години.

 

 

ВЪПРОС 3. Относно дейност „Изработване на флаери и рекламни брошури,, е посочена обща бройка в размер на 6000 бр., без да е уточнено колко ще е процента на флаерите и колко на брошурите поотделно.

 

ОТГОВОР: Брошурите и флаерите са разделени по равно, 3000 броя брошури и 3000 броя флаери.

 

ВЪПРОС 4. Относно дейност „Билбордове и рекламни пана“ – Визуална реклама:

–         „Изработване на рекламни билбордове за туристическия продукт – Музей на солта и монтирането им на подходящи места.“

Уточнете дали от Изпълнителя за изисква само изработката на дизайна (визията) и монтажа на билбордовете на налична билборд-конструкцията?

–         „Изработване и поставяне на постоянни рекламни пана“

Какъв тип монтаж да се предвиди – за стена или на земя?

 

ОТГОВОР: Относно дейност „Билбордове и рекламни пана“ – Визуална реклама:

–         Само изработка на дизайн и монтаж на налична билборд конструкция.

–         Изработване и поставяне на постоянни рекламни пана на земя.

 

ВЪПРОС 5. „Периодът на изпълнение и отчитане на дейностите по настоящата поръчка е до 60 (шестдесет) дни от сключване на договора“ – Какви дни се има предвид: работни или календарни?

 

ОТГОВОР: Следва да се има предвид, че става въпрос за 60 календарни дни.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ