26.03.2013

Разяснение относно обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”

На вниманието на всички заинтересовани лица относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”, финансиран по ОПРР  – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011, ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: Социална инфраструктура” по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ и Обособена позиция № 2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“

 

Уважаеми дами и господа,

 

На стр.12 от Документацията за участие по обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност” по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”, в изречението: „Всяка оферта  се представя в деловодството на Община Поморие, намиращо се в Центъра за административно обслужване на граждани (лично от участника или упълномощено от него лице, чрез куриер, или по пощата с обратна, с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна №5 в срок до 16:30 часа на ……2013 г. в запечатан непрозрачен плик с надпис:… е допуснат технически пропуск относно крайната дата за подаване на оферти. Крайният срок за подаване на оферти е до 16:30 часа  на 03.04.2013 г. и е посочен в Публичната покана, публикувана в АОП под № 9013365/20.03.2013 г.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ       /п/

Кмет на Община Поморие