25.03.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация уведомява гражданите за постъпило уведомлително писмо с вх.№94М-512-1/15.03.2013 от Марин Колев Маринов живущ в гр.Несебър , ул.”Дюни” №4 относно инвестиционно намерение „ Парцеларен план  за определяне на трасе за външни ВиК и ел.връзки за ПИ №011003, м.Сухата чешма, землище с.Медово, Община Поморие”