25.03.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

ОБЯВА

ДО

жителите на Община Поморие от

„В.Р.Б.И“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 201528586,действащо чрез управителя Георги Славчов Георгиев, с адрес за кореспонденция град Поморие, област Бургас, ул. „България“ № 5

Уведомявам Ви, че „В.Р.Б.И“ ЕООД, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на риба и раци в язовир, находящ се в имот № 000098, землище село Косовец, община Поморие.

Ново инвестиционно предложение в имот № 000098, в землището на село Косовец, община Поморие, област Бургаска с обща площ 48,842 кв.м., който към момента е с начин на трайно ползване „Изкуствена водна площ“.

Предвижданото инвестиционно предложение, което ще бъде реализирано в имота има връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Имот № 000098, землище село Косовец, община Поморие, област Бургаска представлява язовир, с обща площ 48,842 кв.м., собственост на Община Поморие, за който същата е подписала договор за наем на общински имот вх. per. № 2156/ 15.08.2012г. на Агенция по Вписванията – Служба по Вписванията град Поморие. Имота не засяга защитени територии или хигиенно-защитни зони. Не се налага промяна на пътна инфраструктура- ще се използват съществуващи полски пътища.

С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранично въздействие. Транспортния достъп ще бъде осъществен от преминаващ в съседство на имота път, стопанисван от Община Поморие. Няма да се изгражда нова пътна инфраструктура и да се извършва промяна на съществуваща такава.

По време на строителството ще се използват тухли, вар, дървен материал, вода, пясък, чакъл, арматурно желязо, а по време на експлоатацията битови отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба за управление на отпадъците.

– – За мнения, възражения и предложения- се обръщайте в деловодството на Общинска администрация община Поморие или в деловодството на РИОСВ, гр. Бургас, ж. к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67.