25.03.2013

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Теменуга” – гр. Ахелой, общ. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Теменуга” – гр. Ахелой, общ. Поморие” и публикувана публична покана в АОП № 9012745/03.03.2013 г.

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № 92/19.03.2013г. за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Теменуга” – гр. Ахелой, общ. Поморие” и публикувана публична покана в АОП № 9012745/03.03.2013 г.  и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

 

ОБЯВЯВАМ

 

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет„Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Теменуга” – гр. Ахелой, общ. Поморие” и публикувана публична покана в АОП № 9012745/03.03.2013 г.  както следва:

 

 1. На първо място  „Хитрон“ ЕООД  90.74 (деветдесетвет цяло и седемдесет и четири десети) точки;

2. На второ място БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД  с 86.05 (осемдесет и шест цяло и пет десети ) точки;

3. На трето място ЕТ „Мира – 2000“ с 64.01 (шестдесет и четири цяло и една десета) точки.

4. На четвърто място „Телком“ ЕООД с 55.20 (петдесет и пет цяло и двадесет десети) точки;

 

 

ІІ. Определен за изпълнител – „Хитрон“ ЕООД

 

 

РАДКА РАДИЛОВА    /П/

ДИРЕКТОР ЦДГ “ТЕМЕНУГА”

ГР.АХЕЛОЙ