22.03.2013

Отговор на запитване относно обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Поморие-туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции”

На вниманието на всички заинтересовани лица относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Поморие-туристическа  атракция – град  на солта, древна  история и традиции”, финансиран по ОПРР  – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

 

Във връзка с постъпило запитване от 21.03.2013 г. (входирано в деловодството на община Поморие с вх. Рег. № 30-410-1) за искане за разяснение относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Поморие-туристическа  атракция – град  на солта, древна  история и традиции”,  Ви уведомяваме следното:

 

Въпрос № 1: В Публичната покана, към Изискванията за изпълнение на поръчката – т.4 – Изпълнителят следва да предостави осъществените публикации в  пресата на Възложителя, в 2 екземпляра. В така предоставената от Вас документация никъде не се упоменават публикации в пресата. Въпросът е – има ли публикации в пресата и ако има, къде в документацията се намират?

Отговор: Допусната е техническа грешка от типа copy – paste. Посоченото изискване няма да се прилага и такива публикации няма да се изискват от участниците.

Въпрос № 2: В документацията на поръчката, относно размерите на табелите по т.7.1.1 а), т.7.2.1.  а) и т.7.3.1. – записано е 2 м. точка височина/1,20 м. широчина; 1,20 м. височина/ 0,80 м. широчина; 1,20 м. височина/0,80 м. широчина. Правилно ли са записани размерите?

Според нас трябва да бъде обратно, т.е. т.7.1.1 а) –  2 м. точка широчина /1,20 м. височина; т.7.2.1 – 1,20 м. широчина / 0,80 м. височина; т.7.3.1 – 1,20 м. широчина /0,80 м. височина.

Отговор: Допусната е техническа грешка от типа copy – paste. Правилните размери са :

– в т.7.1.1 а) –  2 м. точка широчина /1,20 м. височина;

– в т.7.2.1 – 1,20 м. широчина / 0,80 м. височина;

– в т.7.3.1 – 1,20 м. широчина /0,80 м. височина;

 

Въпрос № 3: Монтажът на временните обяснителни табели от т. 7.2. и информационните табла – т.7.3. за стена ли ще бъде извършен, защото към изискванията няма точка за фундамент?

Отговор: В изискванията по т.7.2. за временните обяснителни табели и по т. 7.3. за информационните табла има изисквания да са на метална конструкция.

 

Изработката в долния край на металната конструкция трябва да позволява забиването й в земната основа, като долния край на табелата да е на отстояние 0,7 м. от терена след монтажа.

Достатъчно е конструкцията да бъде устойчиво забита в земната основа.

Не се изисква допълнителен фундамент, тъй като е възможно преместване на временните обяснителни табели и информационните табла във връзка с ремонтните работи по обекта.

 

 

КУНЧО ГАЙДОВ       /п/

Зам. кмет на Община Поморие