22.03.2013

Списък на допуснати кандидати по конкурс за длъжността Началник отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Началник отдел „ Устройство на територията и опазване на околната среда”

       в дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост 

              и управление на проекти”

    Допуснати кандидати

1. Георги Василев Дончев
2.Щерион Апостолов Андреев
3. Илияна Владимирова Калудова

 

Недопуснати кандидати

1.Румяна Димитрова Димитрова не притежава изисквания минимален професионален опит

 

Определеният начин за провеждане на писмен изпит е решаване на тест за установяване на професионални знания и умения съгласно Заповед № РД-16-221/18.03.2013 г., който ще се проведе на 27.03.2013г. /сряда / от 10.00 ч. в зала №2   на ет. 1 на Община Поморие, с адрес: гр. Помориеул. „Солна” № 5

Кандидатите да носят  документ за самоличност.

Председател на конкурсната комисия инж. К. Гайдова зам. кмет СИТ

Дата: 22.03.2013г                                                      Подпис:

/К. Гайдов зам. кмет/

 Изтеглете като Word файл