15.03.2013

Заповед за обявяване на избирателни списъци

З А П О В Е Д

 № РД-16-НС-220/15.03.2013

ОТНОСНО: Обявяване на избирателни списъци за произвеждане избори за народни представители  на 12.05.2013г.

На основание чл.54,ал.3 от ИК  определям местата за обявяване на   избирателните  списъци за произвеждане на избори за народни представители, както следва:

За гр.Поморие

Във фоайето на  сградата на СОУ”Ив.Вазов , секции № 18, 20, 21,  справки от 09.00 до 12.00.часа и от 13.00 до 17.00 часа  всеки работен ден.

Във фоайето на сградата на училище „Ив.Вазов”, секция- № 024,025,026,038 ,039,справки от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден.

Във фоайето на сградата на ПГ”Алеко Константинов”, секция № 019,022,023,027, справки от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден.

Във фоайето на  сградата на ОУ”Хр.Ботев”, секция 028,029,030,036,037, справки от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден.

 

В клуб на пенсионера-, секция № 033, справки от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден.

 

В Центъра за обществена подкрепа св.”Север”, секция № 031,032,040 справки от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден.

 

         За  населените места на територията на общината списъците са обявени ,както следва:

гр.Каблешково-в ритуална зала                      тел.05968/2023

гр.Ахелой- в сградата на читалището             тел.0596/85034

с. Бата –в сградата на кметството                    тел.05967/2130

с.Габерово- в сградата на кметството             тел.059694/256

с.Горица- в сградата на кметството                          тел.05969/2365

с.Гълъбец- в сградата на кметството               тел.05969/2114

с.Александрово- в сградата на кметството     тел.05968/3033

с.Дъбник- в сградата на кметството                          тел.05964/257

с. Белодол- в сградата на кметството              тел.05967/2209

с.Каменар- в читалището                                 тел.05968/3676

с.Косовец- в сградата на кметството               тел.05967/2411

с.Козичино- в сградата на кметството             тел.05969/2288

с.Лъка- в сградата на кметството                              тел.05968/3183

с. Медово- в центъра на витрината на хр.магазин            тел.05968/3097

с. Порой- в центъра на витрината на  магазина                тел.05969/2240

с.Страцин- в сградата на кметството                        тел.05967/2346

 

Справки – от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 1700 ч.

 

          За гр.Ахелой и гр. Каблешково справки – от 08.30 до 12.30ч и от 13.00 до 17.00 ч.

 

На основание  чл.50, ал.2 от ИК  всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или на кметството.

Заявленията  се приемат от съответната администрация не по -късно от 7 дни преди изборния ден –04.05.2013 г.

Кметът на общината или кметството разглежда заявлението  в срок  до два дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.Всеки заинтересуван може да обжалва решението пред районния съд в срок до два дни от обявяването му.Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до два дни от получаването и в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета.

Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

Заповедта да се обяви на гражданите чрез местните средства за информация и на публични места.

Контрол за изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината- Тони Митев.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ :/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ: