21.03.2013

Дневен ред на 23-то заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  –   ПОМОРИЕ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам двадесет и трето заседание на Общински съвет – Поморие на 28.03.2013г. /четвъртък/ от 9.30 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-162/18.03.2013г. – Докладна записка от комисията по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социални дейности”, относно Предложение за промяна правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.

2.ОС-145/13.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІV, кв.5 по плана на гр.Каблешково.

3.ОС-87/15.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІІ, кв.10 по плана на с.Габерово.

4.ОС-113/04.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІІ, кв.29 по плана на с.Страцин.

5.ОС-114/04.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ І, кв.13 по плана на гр.Каблешково.

6.ОС-142/12.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване на  читалище „Светлина 1939”, гр.Поморие върху общински поземлен имот.

7.ОС-150/13.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и юридически лица /”ПС ГРУП” София” – лятно кино „Яворов”/.

8.ОС-137/11.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем обекти общинска собственост в Община Поморие.

9.ОС-136/11.032013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение от СНЦ „НЦСР” за закупуване на сгради.

10.ОС-141/12.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем обекти общинска собственост в Община Поморие.

11.ОС-88/15.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промяна предназначението на поземлен имот в горски територии, общинска собственост в с.Дъбник.

12.ОС-101/20.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за обект: „Кабели 20kv за захранване на нов БКТП в имот № 005435, м.”Давалиите”, землище гр.Каблешково.

13.ОС-100/20.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за обект: „Кабели 20kv за захранване на нов БКТП в имот № 008193, м.”Рекица”, землище гр.Каблешково.

14.ОС-99/20.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за обект: „Кабели 20kv за захранване на нов БКТП в имот № 008392, м.”Рекица”, землище гр.Каблешково.

15.ОС-98/20.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за обект: „Кабели 20kv за захранване на нов БКТП в имот № 008448, м.”Рекица”, землище гр.Каблешково.

16.ОС-97/20.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за обект: „Кабели 20kv за захранване на нов МКТП в имот № 005396, м.”Давалиите”, землище гр.Каблешково

17.ОС-96/20.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно ПУП-ПР за ПИ 2894 в кв.225 по плана на гр.Поморие.

18.ОС-95/20.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за обект: „Външни канализационни комуникации за комплекси „Виниярдс”, „Флорал Медоус”  и „Флорал Роудс” в землището на гр.Каблешково.

19.ОС-116/04.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно ПУП-ПРЗ за осигуряване на транспортен достъп до УПИ ІІ  и Х, кв.6 по плана на с.Каменар.

20.ОС-138/11.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 в изпълнение на чл.50, ал.2 от Закона за водите.

21.ОС-140/12.03.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно изменение на Тарифа № 1 към Наредба № 11.

22.ОС-148/13.03.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на общински обекти от летен базар „Яворов”, гр.Поморие.

23.ОС-149/13.03.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито в гр.Поморие.

24.ОС-130/08.03.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи.

25.ОС-102/20.02.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на изоставена нива в землището на с.Порой.

26.ОС-127/07.03.2013г. – Докладна записка от кмета на с.Дъбник, относно именуване на улици.

27.ОС-161/18.03.2013г. Докладна записка от кмета на с.Габерово, относно именуване на улици.

28.ОС-51/24.01.2013г. – Писмо от Администрацията на Президента на Република България за опрощаване задължения на Елисавета Паскалева от гр.Поморие.

29.ОС-879/26.11.2012г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери.

30.ОС-132/11.03.2013г. – Докладна записка от ликвидатора на „Строима” ЕАД, относно отчет на фирмата за 2012г.

31.ОС-77/11.02.2013г. – Докладна записка от „МЦ-І” ЕООД, относно приемане финансовия отчет за 2012г.

32.ОС-112/28.02.2013г. – Докладна записка  от читалищно настоятелство при НЧ „Светлина-1934г.”, гр.Ахелой.

33.ОС-143/12.03.2013г. – Писмо от Областен управител на Област Бургас, относно избор на представител на Общински съвет – Поморие в Областния съвет за развитие.

34.ОС-64/05.02.2013г. – Молба от Дафина Палапешкова от гр.Поморие за предоставяне на финансова помощ.

35.ОС-110/27.02.2013г. Молба от Галиман Юмер от с.Дъбник за предоставяне на финансова помощ.

36.ОС-128/07.03.2013г. – Молба от Николай Аликов от гр.Поморие за предоставяне на финансова помощ.

37.ОС-158/15.03.2013г. – Молба от Стоян Манолов от гр.Поморие за предоставяне на финансова помощ.

38.ОС-163/18.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно поправка на Решение № 483/07.03.2013г.

39.Текущи.

 

В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните материали по докладните записки са в канцеларията на Общински съвет – Поморие.

 

Председател на Общински съвет Поморие:   /п/

/д-р Милена Енева/