21.03.2013

Обявления по ЗУТ от 21.03.2013г.

На основание чл. 130, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Стоянка Петкова Чолакова от гр.Бургас, ул. „Александровска” №20 – заинтересована страна, заповед №РД-16-150/ 11.02.2013г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-157 и ІІІ-158 в масив 3, м-ст „Преводната”, землище с.Каменар, община  Поморие. На основание чл.215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 21.03.2013г.