20.03.2013

Публична покана с предмет на поръчката: „Изготвяне на маркетингова стратегия за промотиране на Музея на солта“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9013366 20.03.2013 г. Община Поморие Дейностите от обхвата на настоящата поръчка с предмет „Изготвяне   на маркетингова стратегия за промотиране на Музея на солта“се възлагат в   рамките на проект BG161P0001/3.1-03/2010/006 „Поморие – туристическа атракция   – град на солта, древна история и традиции“, който се осъществява с   финасовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”,   съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално   развитие, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №   BG161P0001/3.1-03/2010/006. 27.03.2013 г.

Документация

Отговор 1

Отговор 2

Класиране на офертите