20.03.2013

Публична покана с предмет на поръчката: „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9013365 20.03.2013 г. Община Поморие Публична покана с предмет на поръчката:   „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и   публичност“ по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип   в Община Поморие“, договор BG161PO001/1.1-12/2011/053, финансиран по Схема за   предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011,   ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги   на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”,   Oперация 1.1: ”Социална инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013   г.” 27.03.2013 г.

Документация

РазяснениеЦНСТ

Класиране на офертите