20.03.2013

Публична покана с предмет на поръчката: „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Поморие-туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9013364 20.03.2013 г. Община Поморие Предмет на обществената поръчка, възлагана от   Община Поморие е „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност   и публичност“ по проект „Поморие-туристическа атракция – град на солта,   древна история и традиции”, финансиран по ОПРР, договор   BG161PO001/3.1-03/2010/006, финансиран по Схема за предоставяне на   безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието   на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво   развитие на туризма” 27.03.2013 г.

Документация

 Отговор 1

Класиране на офертите