20.03.2013

Публична покана с предмет на поръчката: „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9013362 20.03.2013 г. Община Поморие Публична покана с предмет на поръчката:   „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и   публичност“ по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален   туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара   планина”, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния   туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма   „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 27.03.2013 г.

Документация

Класиране на офертите