19.03.2013

Обявления по ОВОС от 19.03.2013г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.80/2009г./

 

У В Е Д О М Я В А М Е: 

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение:” Улица в гр. Поморие ОТ967-ОТ961, участък от км 0+174.16 до км 0+332.72, местност „Кротиря”, землище на гр.Поморие,Община Поморие”.

Настоящото проектно предложение се отнася за изграждане на участък от улица ОТ967-ОТ96 1, участък от км 0+174.16 до км 0+332.72, местност „Кротиря”, землище на гр. Поморие, Община Поморие”. Целта е да се изгради  улица , осигуряваща достъп до  изградени обекти в УПИ Х-282, 283, както и до съседни имоти с утвърдени ПУП.

Основният габарит на улицата е 5.00/8.00м., в т.ч. платно за движение -2 ленти по 2.50м., тротоари – 2 с ширина по 1.50 м.Типът на настилката на уличния участък е избран на база категория движението „леко”, съгласно „Типови конструкции за асфалтови пътни настилки”. Оттичането на повърхностните води от пътното платно ще става посредством напречните и надлъжните наклони. Отводняването е риголно. Повърхностните води се водят покрай бетонов бордюр по надлъжния наклон на пътя. Предвидени са две дъждоприемни шахти. Изпълнението на СМР ще се извършва съгласно изискванията на действащата ТС на ИАП. Ще се използват строителни материали отговарящи на ТС и БДС.

Инвестиционното предложение за изграждане на улица не предвижда   водовземане за питейни и други нужди.

При изграждане на новата улица  се очаква отделяне на земи маси, част от които ще се използват за обратен насип, излишните ще се използват по направление от Община Поморие. При наличие на строителни отпадъци,същите ще се транспортират до общинско депо за стр. отпадъци.

За  повече информация „отдел УТООС”,тел: 059622088