19.03.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация уведомява гражданите за постъпили уведомителни писма:

  • С вх.№30-55-1/08.03.2013г от „ИНТЕРПЛАН 11” ООД гр.Поморие  ул.Княз Борис I №112 относно инвестиционно предложение за „Жилищна сграда с гаражи и офис” е УПИ VII-5145,кв.246/ ПИ с идентификатор 57491.501.48 по КККР на гр.Поморие, община Поморие, област Бургас
  • С вх.94В-187-1/11.03.2013г от Ваньо Великов Керацин живущ в гр.Бургас ул.Любен Каравелов №8 относно инвестиционно предложение „Изграждане на 6бр. вилни сгради в УПИ II-69, съставляващ ПИ с индентификатор 57491.19.630 КККР на гр.Поморие община Поморие, област Бургас