18.03.2013

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал. от ЗОС, във връзка с чл.65 и чл.17 ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решения № 149/31.05.2012г., № 408/20.12.2012г., № 413/20.12.2012г., № 452/08.02.2013г. на Общински съвет Поморие и Заповед № РД-16-223/18.03.2013г на Кмета на Община Поморие .

ОБЯВЯВА  : 

 Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на обекти общинска собственост както следва:

І.Предмет :

     1.Имот-частна общинска собственост/ АОС №1541/18.12.2000г.- представляващ помещение с площ  40 кв.м., находящо се в УПИ VІІ,кв.4 по плана на с.Гълъбец при начална тръжна цена 160,00лв. на месец без вкл.ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение  за срок от 5 години.

2. Имот – частна общинска собственост с площ 50 кв.м.  разположен в търговска зона находяща се в УПИ XІ, кв.21 по плана на с.Каменар при начална тръжна цена 110,00 лв. на месец без вкл.ДДС , съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение  за срок от 5 години.

     3. Помещение – част от сграда публична общинска собственост, находяща се в ПИ с идентификатор 57491.504.104 по кадастралната карта на гр.Поморие – обект № 7, с идентификатор 57491.504.104.3.7 при съседни самостоятелни обекти с идентификатори 57491.504.104.3.8 и 57491.504.104.3.6 със застроена площ от 24,2кв.м. – полезна площ от 21кв.м. и 3,2кв.м. складово помещение при начална тръжна цена в размер на 232,40лв. без вкл.ДДС, съгласно тарифата за базисни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, за срок от 5 години.

4.Помещение – част от сграда публична общинска собственост, находяща се в ПИ с идентификатор 57491.504.104 по кадастралната карта на гр.Поморие  – обект № 16, с идентификатор 57491.504.104.1.2 при съседни самостоятелни обекти с идентификатори 57491.504.104.1.1 и 57491.504.104.1.3 със застроена площ от 24,2кв.м. – полезна площ от 21кв.м. и 3,2кв.м. складово помещение при начална тръжна цена в размер на 232,40лв. без вкл.ДДС, съгласно тарифата за базисни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, за срок от 5 години.

5.Имот- общинска собственост с площ 15 кв.м., разположен в търговска зона между УПИ І и УПИ ІІ , кв.72 по плана на гр.Поморие за стациониране на тотопункт при начална тръжна цена 67,50лв. на месец без вкл.ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение  за срок от 5 години.

6. Имот- общинска собственост с площ 16 кв.м., разположен в търговска зона кв.107, поземлен имот с идентификатор 57491.507.384 по кадастралната карта на  гр.Поморие за стациониране на тотопункт при начална тръжна цена 60,80лв. на месец без вкл.ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение  за срок от 5 години.

7. Имот – общинска собственост с площ 21кв.м., разположен в търговска зона „ Иван Возов”, петно № 7 , кв.231 по плана на гр.Поморие за стациониране на павилион при начална тръжна цена  94,50 лв. на месец без вкл.ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение  за срок от 5 години.

ІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от годишния наем на обекта без ДДС.

Банкова сметка за внасяне на депозит по т.1 : IBAN:BG10IORT737833117000103;

BIC: IORTBGSF, „Инвестбанк” АД клон Бургас.

Депозитите по т.2,3,4,5,6 и 7 се внасят в деловодството на ОП „СУОИ”-гр.Поморие- ул.” Княз БорисІ” №96А.

ІІІ. Тръжна документация, която се получава :

По т.1– в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише№3 срещу представена квитанция за закупена тръжна документация от касата на Община Поморие в размер на 20,00лв./без ДДС./ в срок до т 01.04.2013г./08.04.2013г. за втора дата на търга/.

По т.2,3,4,5,6,и 7 в деловодството на ОП „СУОИ”-гр.Поморие- ул.” Княз БорисІ” №96А в размер на 20,00лв./без ДДС./ в срок до  01.04.2013г./08.04.2013г. за втора дата на търга/.

ІV. Дата : Дата за провеждане на търга02.04.2013г. от 10.00ч. в залата на Община Поморие.Срок за подаване на документите за участие в търга 01.04.2013г./08.04.2013г за втората дата на търга.

Стъпка на наддаване  за всички обекти е 10 % от началната тръжна цена.

V. Право на участие в публичния търг имат физически и юридически лица, които приложат :

– заявление за участие в търга – по т.1 входирано в деловодството на Община Поморие, а по т.2,3,4,5,6,и 7  в деловодството на ОП „СУОИ”-Поморие;

– документ за платен депозит;

– копие от документ за самоличност;

– удостоверение за актуално състояние по ЗТР;

– документ за закупена тръжна документация;

– документ за липса на задължения към Община Поморие/ удостоверения от Д”ПМДТ”, Д”БФСД” и ОП”СУОИ”-Поморие/;

– документ за липса на задължения към НАП;

– копие от нотариално заверено пълномощно , когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с личната карта на упълномощеното лице/;

– банкова сметка за възстановяване на внесен депозит за неспечелилите участници по т.1

Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие , че е потвърдил началната  тръжна цена , увеличена с една стъпка.

Наемната цена на обекта се заплаща в 14- дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг като заплатения депозит се приспада.

При неявяване на кандидати на търга на първа дата, същият ще се проведе на 09.04.2013г.от 10.00ч. на същото място при същите условия.

 

                                    СПРАВКИ    за обектите    – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99