12.03.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинската администрация уведомява гражданите за постъпило уведомително писмо с вх.№94Д-411-1/05.03.2013г. от  г-н Димитър Христов Новоселски, живущ в гр.Несебър, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 10а,  относно инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна, еднофамилна жилищна сграда в УПИ  VІІІ-7086, кв.72 по плана на с. Александрово, Община Поморие.