11.03.2013

Обявления по ОВОС от 11.03.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.80/2009г./

УВЕДОМЯВАМЕ:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Трендафил Тодоров Стефанов, живущ в гр. Поморие, ул.“Цветница“ №10 има следното инвестиционно предложение: „ПУП -ПРЗ на имот № 54791.516.10, местност“Хонят“, по плана на град Поморие, Обшина Поморие. Урегулирания поземлен имот предмет на разработката се предвижда да е с отреждане „за авторемонтна работилница и кафе“. Инвестиционното предложение касае ПИ с идентификатор 57491.516.10 по КККР на гр. Поморие, Община Поморие. Имотът попада в устройствена зона «предимно производствена зона».

За мнения, възражения и предложения:деловодството на общинска администрация Поморие, както и РИОСВ-Бургас,ж.к.“Лазур“, ул.“Перущица“ №67