11.03.2013

Обявления по ОВОС от 11.03.2013г.

ОБЯВА

От „Космо България Мобайл“ ЕАД

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Провеждане на процедура по чл.55 и чл.56 от Закона за горите за сключване на договор за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията на основание чл.54, ал.1, т.2 от действащия Закон за горите във връзка с обект: „Мобилна телекомуникационна базова станция №5065 на GSM оператор Globul“, находят се в имот 024212, землището на гр. Каблешково, Общ. Поморие, обл. Бургас

Местоположение:

Базовата станция е разположена в имот с номер 024212, землището на гр. Каблешково, Общ. Поморие, обл. Бургас, с площ 0,400 дка и начин на трайно ползване: дървопроизводителна площадка. Имотът е собственост на ДЛС Несебър.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в община Поморие  или в РИОСВ – Бургас, на адрес: гр. Бургас 8000,ул.“Перущица“№67, ет.З, п.к. 388