08.03.2013

Докладна записка относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПОМОРИЕ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие в изпълнение на чл.50, ал.2 от Закона за водите

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно последните промени в
Закона за водите (Държавен вестник брой 82 от 26.10.2012 г.) и по-конкретно чл.52, ал.1, т.3, б. „а” и б. „б”, разрешения се издават от Кмета на общината след решение на Общински съвет за:

а) за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;

б) за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3;

Във връзка със задължението на общините по чл.52, ал. 1, т.3, букви „а” и „б” от Закона за водите (изм. и доп. ДВ бр.61/2010 г.), да издават разрешителни за ползване и водовземане от водни обекти, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост, е необходимо да се измени и допълни Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие в раздел ІХ, глава трета, чл.56 в тарифа 2 Б „други административни услуги”.

По този начин ще се постигне, както актуализиране и синхронизиране на на разпоредбите в Наредба № 11 с националното законодателство (и по-конкретно Закона за водите), така и повишаване на приходите в бюджета на Община Поморие.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 21, ал.2, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 50, ал.2 и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.8 от Раздел ІІ „Такси по Закона за водите” от Тарифа за таксите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., предлагам на Общински съвет Поморие да вземе следното

РЕШЕНИЕ: 

Приема Наредба  за изменение и допълнение на Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

В раздел ІХ, глава трета, чл.56 в тарифа 2, буква „Б” – „други административни услуги” от Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие се добавя точка 12:

„т.12. За издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган Кмета на общината се събират следните такси:

а) за издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от община Поморие се заплаща такса от 250 лв;

б) за издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите, се заплаща такса от 250 лв;

в) за продължаване на срока на издадено разрешително за водовземане/водоползване, се заплаща такса от 100 лв.;

г) за изменение и/или допълнение на издадено разрешително за водовземане/водоползване, се заплаща такса от 130 лв.;

 

Забележка: таксите се заплащат на място при подаване на заявленията в касите на Община Поморие или по банков път – в приходната сметка на Община Поморие.

 

С   уважение,

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ