08.03.2013

Обявление по ЗУТ от 08.03.2013г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

 

Текст на съобщенията:

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВО съобщени с изх.№ Об-56/06.02.2013г. за Разрешение за строеж № 17/31.01.2013г.  на гл.архитект на Общината за Обект: „Външно ел.захранване на жил.сграда с гаражи в ПИ 57491.501. /УПИ 57491.501.560/- УПИ ІІІ-5311,5312, 5313, в кв.265 гр.Поморие до ДП 1120024600/31.08.2011т: Подобект-1. Кабели НН/0,4 КV/ в ПИ 57491.501.560 по КК гр.Поморие и е издадено Разрешение за строеж № 17/31.01.13г.   на АНТОНИЯ  МАНОЛОВА  ИЛИЕВА,  в качеството и на съсобственик и заинтересовано лице.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,00ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 08.02.2013г.