07.03.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

ОБЯВА

от

Атанас Димитров Чапаров, от град Поморие, област Бургас, ул. „България“ № 5

Уведомявам Ви, за инвестиционно предложение в урбанизирана територия, съставляваща имот №000237 землище на Община Поморие, съгласно решение №2 от 2008г. на МЗХ, а именно: „Обособяване на площадка за дейности по събиране на отпадъци от хартия, картон и пластмаси и отпадъци от опаковки“ , за които няма да се променя предназначението и начина на трайно ползване .

Ново инвестиционно предложение в имот № 000237, който към момента е с начин на трайно ползване урбанизирана територия.

Предвижданото инвестиционно предложение, което ще бъде реализирано в имота има връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Имота не засяга защитени територии или хигиенно-защитни зони. Не се налага промяна на пътна инфраструктура- ще се използва съществуващия път.

С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранично въздействие. Транспортния достъп ще бъде осъществен от преминаващ в съседство на имота път, стопанисван от Община Поморие. Няма да се изгражда нова пътна инфраструктура и да се извършва промяна на съществуваща такава.

По време на строителството ще се използват тухли, вар, дървен материал, вода, пясък, чакъл, арматурно желязо, а по време на експлоатацията битови отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба за управление на отпадъците.