07.03.2013

Обявления по ЗУТ от 07.03.2013г.

Община Поморие обявява на Юри Максимов , гражданин на Руската федерация , че е съставен констативен протокол за нарушение по чл.196 от Закона за устройство  на територията ,касаещ жилищен имот с административен адрес : гр.Поморие, ул.“Солна“ №33.