06.03.2013

Обявления по ЗУТ от 06.03.02013г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Стайко Димитров Трендафилов – заинтересована страна, обявление №Об-46/ 04.02.2013г. за обявен ПУП-ПРЗ за ПИ 1174 в м. „Разширението”, с. Каменар. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 06.03.2013г.