06.03.2013

Съобщение относно обществена поръчка с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВиК МРЕЖАТА НА ГР. ПОМОРИЕ””

СЪОБЩЕНИЕ

                   Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 12.03.2013г. от 11,00 часа в гр.Поморие, ул.Солна №5, заседателната зала в административната сграда на Община Поморие, ще бъдат отворени ценовите оферти и оповестени цените, предложени от участниците в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВиК МРЕЖАТА НА ГР. ПОМОРИЕ””, във връзка с реализация на проект: „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на град Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по Процедура с референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и Община Поморие, открита с решение №ОП – 014/19.12.2012 г. на Кмета на Община Поморие, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в РОП под №00712-2012-0020.

 

Инж.Петър Войнов /П/

Председател на Комисията за провеждане

на процедурата за обществената поръчка