04.03.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

ОБЯВА

до

жителите на Община Поморие от

Красимир Милтиядов Костадинов, ЕГН ………. и Марина Василева Костадинова, ЕГН ………., с адрес за кореспонденция град Поморие, област Бургас, ул. „България“ № 5

Уведомявам Ви, че Красимир Милтиядов Костадинов и Марина Василева Костадинова имат следното инвестиционно предложение: Изграждане на селскостопанска сграда и складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот № 57491.16.622, местност „Кротиря“, землище град Поморие, община Поморие.

Ново инвестиционно предложение в имот № 57491.16.622, местност „Кротиря“, в землището на град Поморие, община Поморие, област Бургаска с площ 644 кв.м., който към момента е с начин на трайно ползване мочурище.                                                             .. ,      , .

Предвижданото инвестиционно предложение, което ще бъде реализирано в имота има връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Поземлен имот № 57491.16.622, местност „Кротиря“, землище град Поморие, община Поморие, област Бургаска с площ 644 кв.м. е собственост на Красимир Милтиядов Костадинов и Марина Василева Костадинова. Имота не засяга защитени територии или хигиенно-защитни зони. Не се налага промяна на пътна инфраструктура- ще се използва съществуващия полски път.

С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранично въздействие. Транспортния достъп ще бъде осъществен от преминаващ в съседство на имота път, стопанисван от Община Поморие. Няма да се изгражда нова пътна инфраструктура и да се извършва промяна на съществуваща такава.

По време на строителството ще се използват тухли, вар, дървен материал, вода, пясък, чакъл, арматурно желязо, а по време на експлоатацията битови отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба за управление на отпадъците.

– • За мнения, възражения предложения се обръщайте в деловодството на Общинска администрация община Поморие или в деловодството на РИОСВ, гр. Бургас, ж. к. „Лазур“, ул „Перущица“ № 67.