01.03.2013

Община Поморие обявява конкурс за длъжността: Началник Отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда “ към дирекция „Строителство, устройство на територията ,общинска собственост и управление на проекти”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.1, 2  от Закона за държавния служител и в изпълнение на чл.13,ал.1 и чл.14, ал.1,2,3от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-16-180/27.02.2013г на Кмета на Община Поморие обявява конкурс за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ                                               

„Устройство на територията и опазване на околната среда  “ към дирекция „Строителство, устройство на територията ,общинска собственост и управление на проекти” при Общинска администрация на Община Поморие.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– образователно-квалификационна степен – бакалавър;

– специалност –  строителна

– професионален опит – 4 години

– ранг – III младши;

Начин за провеждане на конкурса:

– решаване на тест;

– интервю.

Заплата, определена за длъжността –  750лв.

Кратко описание на длъжността:

Да организира, контролира, координира конкретни действия и задачи, свързани с териториалното и селищно устройство.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

-професионален административен опит

-да познава нормативната уредба касаеща дейността (ЗУТ, ЗОС, ЗДС, както и Наредбите към тях, АПК, ЗУЧК)

-компютърна грамотност

Необходими документи за кандидатстване:

– заявление по образец за участие съгласно  чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

– декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-копие от документ за самоличност

– заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

–  копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Място и срок за подаване на документите:

Община Поморие – ул. „Солна“ № 5, център за административно обслужване, гише №1 от 9.00-12.00 и от 14.00-16.00

Краен срок за подаване на документи – до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на общината и в официалния сайт на община Поморие – http://pomorie.bg/ .

 

Иван Алексиев /П/

Кмет на Община Поморие