28.02.2013

Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения в жилищна зона, прилежаща към улица „Морска” в кв. ”Свети Георги”, град Поморие“

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения в жилищна зона, прилежаща към улица „Морска” в кв. ”Свети Георги”, град Поморие“,  договор BG161PO001/1.4-06/2010/038, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (публикувана с публична покана в АОП № 9010697/28.12.2012г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № РД-16-29/ 14.01.2013 г.  за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения в жилищна зона, прилежаща към улица „Морска” в кв. ”Свети Георги”, град Поморие“   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер № 9010697/28.12.2012г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения в жилищна зона, прилежаща към улица „Морска” в кв. ”Свети Георги”, град Поморие“  както следва:

 

1. На първо място „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

2. На второ място „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ” ООД

3. На трето място „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД

4. На четвърто място „ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ” ООД

5. На пето място „ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ” ООД

6. На шесто място „СТАНДАРТ ОДИТ” ЕООД

7. На седмо място „КАСТ КОНСУЛТ” ООД

8. На осмо място „МИО ОДИТ” ЕООД

9. На девето място „ММ КОНСУЛТ” ЕООД

10. На десето място „ДОБРЕНА” ЕООД

11. На единадесето място „ВАЛЕНТИНА ОДИТ КОНСУЛТ” ЕООД

12. На дванадесето място „ОДИТ КОРЕКТ” ООД

 

ІІ. Участниците „СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ” ЕООД и „ЯВОР АНАСТАСОВ” ООД са отстранени.

 

ІІІ. Определен за изпълнител – „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ       /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ