28.02.2013

Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Фестивал „Палитра от изкуства“

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Фестивал „Палитра от изкуства“,  договор BG161PO001/1.1-10/2010/030, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010, ”Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: ”Социална инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (публикувана с публична покана в АОП № 9010698/28.12.2012г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № РД-16-33/ 14.01.2013 г.   за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Фестивал „Палитра от изкуства“   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер № 9010698/28.12.2012г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Фестивал „Палитра от изкуства“  както следва:

 

1. На първо място „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

2. На второ място „СТАНДАРТ ОДИТ” ЕООД

3. На трето място „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ” ЕООД

4. На четвърто място „ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ” ООД

5. На пето място „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД

6. На шесто място „КАСТ КОНСУЛТ” ООД

7. На седмо място „МИО ОДИТ” ЕООД

8. На осмо място „ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ” ООД

9. На девето място „ММ КОНСУЛТ” ЕООД

10. На десето място „ВАЛЕНТИНА ОДИТ КОНСУЛТ” ЕООД

11. На единадесето място „ОДИТ КОРЕКТ” ООД

 

ІІ. Участниците „СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ” ЕООД и „ЯВОР АНАСТАСОВ” ООД са отстранени.

 

ІІІ. Определен за изпълнител – „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ        /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ