28.02.2013

Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Поморие-туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции“

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Поморие-туристическа  атракция – град  на солта, древна  история и традиции“,  договор BG161PO001/3.1-03/2010/006, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (публикувана с публична покана в АОП № 9010697/28.12.2012г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № РД-16-30/ 14.01.2013 г. за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Извършване на одит на проект „Поморие-туристическа  атракция – град  на солта, древна  история и традиции“   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер № 9010701/28.12.2012г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Поморие-туристическа  атракция – град  на солта, древна  история и традиции“  както следва:

 

1. На първо място „СТАНДАРТ-ОДИТ” ЕООД

2. На второ място „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

3. На трето място „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ” ООД

4. На четвърто място „ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ” ООД

5. На пето място „КАСТ КОНСУЛТ” ООД

6. На шесто място „ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ” ООД

7. На седмо място „Добрена” ЕООД

8. На осмо място „ММ-КОНСУЛТ” ЕООД

9. На девето място „Мио Одит” ЕООД

10. На десето място „ВАЛЕНТИНА ОДИТ-КОНСУЛТ” ЕООД

11. На единадесето място „ОДИТ-КОРЕКТ” ООД

 

ІІ. Участниците „СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ” ЕООД, „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД, „ЯВОР АНАСТАСОВ” ООД и „АТА КОНСУЛТ” ООД са отстранени.

 

ІІІ. Определен за изпълнител – „СТАНДАРТ-ОДИТ” ЕООД

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ       /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ