28.02.2013

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и източна Стара планина“

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и източна Стара планина“,  договор BG161PO001/3.2-02/2011/009, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011, ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: ”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (публикувана с публична покана в АОП № 9010699/28.12.2012г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № РД-16-32/ 14.01.2013 г.   за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и източна Стара планина“,   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер № 9010699/28.12.2012г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и източна Стара планина“  както следва:

 

1. На първо място „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

2. На второ място „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ” ООД

3. На трето място СТАНДАРТ ОДИТ” ЕООД

4. На четвърто място „ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ” ООД

5. На пето място КАСТ КОНСУЛТ” ООД

6. На шесто място „Явор Анастасов” ООД

6. На седмо място „ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ” ООД

7. На осмо място „ММ-КОНСУЛТ” ЕООД

8. На девето място „Мио Одит” ЕООД

9. На девето място „ММ КОНСУЛТ” ЕООД

10. На десето място „ВАЛЕНТИНА ОДИТ КОНСУЛТ” ЕООД

На единадесето място „ОДИТ КОРЕКТ” ООД

 

ІІ. Участниците „СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ” ЕООД и „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД са отстранени.

 

ІІІ. Определен за изпълнител – „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ       /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ