28.02.2013

Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“,  договор BG161PO001/1.1-12/2011/053, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011, ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: ”Социална инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (публикувана с публична покана в АОП № 9010700/28.12.2012г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № РД-16-31/ 14.01.2013 г.  за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“,   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер № 9010700/28.12.2012г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“  както следва:

 

1. На първо място „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

2. На второ място „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ” ООД

3. На трето място „Явор Анастасов” ООД

4. На четвърто място „СТАНДАРТ-ОДИТ” ЕООД

5. На пето място „ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ” ООД

6. На шесто място „КАСТ КОНСУЛТ” ООД

7. На седмо място „ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ” ООД

8. На осмо място „Добрена” ЕООД

9. На девето място „ММ – Консулт” ЕООД

10. На десето място „Мио – Одит” ЕООД

11. На единадесето място „ВАЛЕНТИНА ОДИТ КОНСУЛТ” ЕООД

12. На дванадесето място „ОДИТ КОРЕКТ” ООД

 

ІІ. Участниците „СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ” ЕООД и „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД са отстранени.

 

ІІІ. Определен за изпълнител – „ФИНАНСКОНСУЛТ-С” ЕООД

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ       /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ