28.02.2013

Заповед № РД –16-185/28.02-2013 г.

З А П О В Е Д

№ РД –16-185/28.02-2013 г.

    На основание чл. 44, ал.1, т.1от ЗМСМА, § 71 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година и на основание чл. 41а, ал.3 от ЗНП след обсъждане на       25 и 26.02.2013г. с директорите на общинските учебни и детски заведения на принципите за разпределение на средствата за държавните делегирани дейности  и средствата за местна дейност за общинските детски заведения

 

ЗАПОВЯДВАМ :

  1. Утвърждавам формули и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти: за общинските учебни и детски заведения, считано от 01.01.2013 г., съгласно Приложение- неразделна част от настоящата заповед.
  2. Делегирам права на директорите на училищата и детските заведения да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост. Собствените приходи постъпват директно по банковите сметки на училищата и детските градини.Когато имотът е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата дейност на училището или детското заведение право да се реализират собствени приходи не се делегират.
  3. Задължавам директорите на училищата и детските градини:

 

3.1   Да предоставят за утвърждаване от ПРБК план за приходи на училището, детската градина, респ. план за разходите за сметка на собствени приходи(чл.41а, ал.9, т.2 от ЗНП).Приходите на общинските училища, детски градини, обединени детски заведения, прилагащи системата на делегирани бюджети се планират в раздел приходи в делегираните дейности, като за целта в бюджетната бланка са включени съответните приходни параграфи. С тези средства се увеличава планът на разходите в делегираните дейности.

3.2  Да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети: заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, храна, отопление, осветление/при спазване в детските градини стойността на доклада за 1 храноден/ съгласно чл. 15, ал.2 от Закона за държавния бюджет за 2013 г./;

3.3  Да установят евентуално наличие на просрочени финансови задължения към първо число на всеки календарен месец. При наличие на просрочие да уведомяват първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за установените просрочени задължения повече от 1/12 от утвърдения бюджет в 7-дневен срок от установяването на просрочията като представят за утвърждаване план за намаляване на разходите. При неутвърждаване на предложения план или при повторно установяване на просрочени задължения повече от 1/12 от утвърдения бюджет задължавам директорите да предлагат нов план за намаляване на разходите, който задължително включва и намаление на числеността на персонала;

3.4  Да предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището и детската градина.

3.5  Да представят в Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”/ОКТХДС/ поименно щатно разписание и Правилник за организация на работната заплата.

4. Задължавам директора на Дирекция „ОКТХДС” съвместно с директорите на детските заведения ежегодно да организират разработването и предлагат за утвърждаване механизми за определяне на основните работни заплати и допълнителните възнаграждения на директорите на общинските детски градини при съблюдаване изискванията на чл.7, ал.3 и чл.101, ал.2 от Наредба 2 на МОМН за работните заплати на персонала с звената от системата народната просвета.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Диана Апостолова-Заместник кмет „Образование, култура, туризъм и хуманитарни дейности”.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Заместник кмет „Образование, култура, туризъм и хуманитарни дейности”, Заместник-кмет „Бюджет и финанси”,  Директора на „Правно – нормативно, информационно и административно обслужване”,  „Звено за вътрешен одит”,  Главен експерт „Бюджет и финанси” и на директорите на общинските училища и детски градини за сведение и изпълнение.

КМЕТ на ОБЩИНА ПОМОРИЕ :  /П/

                                                    ИВАН АЛЕКСИЕВ

 

Приложение към Заповед № РД-16-185