28.02.2013

Открита процедура за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване- овощни градини

ОБЯВА

 

         На основание чл.14, ал. 2 и ал. 1 от ЗОС във връзка с чл.24 а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ , Решение № 450/08.02.2013 г. на ОбС Поморие  и Заповед №РД-16-183/28.02.2013 г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 без търг или конкурс за срок  от три години на следните имоти с начин на трайно ползване- овощни градини, както и размера на наемната цена, а именно:

 

№ по ред

Имот №

землище

Площ

/дка/

Наемна цена

лв/дка

1 001081-  ов. градина с.Гълъбец

58.300

22.20

2 001082-  ов. градина с.Гълъбец

59.928

22.20

 

Право да подават заявления имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които приложат заявление  по образец, удостоверение за актуално състояние по ЗТР или Булстат за земеделски производители, удостоверение за липса на задължения към „НАП”, удостоверение за липса на задължения към Община Поморие, Д „БФСД”, ОП „СУОИ”, копие от документ за самоличност.

Срок за подаване на заявления за ползване под наем на трайни насаждения: 18.03.2013 г. вкл. в гр. Поморие, ОП”ОГСС” ул. „Солна №5, стая №40.

Комисия, назначена със Заповед на кмета да разгледа заявленията и класира кандидатите по реда на постъпването им.

Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава пета на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие.