26.02.2013

Обявления по ЗУТ от 26.02.2013г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВО съобщени с изх.№ Об-63/14.02.2013г. за ЗАПОВЕД  № 6/12.02.2013г.  на гл.архитект на Общината за ОТРАЗЕНА промяна в инвестиционните намерения, а именно-поетапно изпълнение на –вход „А” /първи етап/ и вход „Б”/втори етап/ за  Обект: „Апартаментнна жилищна сграда за сезонно обитаване с магазини, лекарски кабинети и гаражи”  в  УПИ VІ-5023, кв-228 по плана на гр.Памареу  на КРАСИМИРА НЕНОВА ЧЕРВЕНКОВА-ТРАЙКОВА, ЕВГЕНИЙ НЕНОВ ЧЕРВЕНКОВ И РАЛИЦА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА, в качеството и на съсобственик и заинтересовано лице.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,00ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 26.02.2013г. 

 

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВО съобщени с изх.№ Об-58/06.02.2013г. за Разрешение за строеж № 14/31.01.2013г.  на гл.архитект на Общината за Обект: „Кабел ниско напрежение, тип  NAY2Y 4х185мм2 82бр./ от тип ТНН на БКТП Солено езеро 15” /находящ се н ПИ № 57491.501.621 по КК на гр.Поморие/ до 2бр. нови електромерни табла ЕТ „А” и ЕТ „Б”, тип ТЕПО, монтирани на фасадата на жил.сграда за сезонно ползване с магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и гаражи – блок „А” е блок „Б” в ПИ № 57491.501.149 по КК на гр. Поморие /идентичен с УПИ І-5099, кв-239/   на МИХАИЛ ПАНАЙОТОВ КОЛАРОВ, в качеството и на съсобственик и заинтересовано лице.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,00ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 26.02.2013г.