26.02.2013

Обявления по ОВОС от 26.02.2013г.

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003 г.)

П „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ“ – НЕК – ЕАД“ София 1408, бул. „П.Ю.Тодоров“ № 24

Уведомява заинтересованото население и общественост, че има инвестиционно намерение за изграждане на Обект:

„Изграждане на нова ВЛ 110к\/ – отклонение от ВЛ 110к\/ „Ахелой“ за присъединяване на п/ст „Поморие“.

За контакти: инж. Милко Добрев Адрес: гр. София, ул.“П. Ю. Тодоров“ № 24 тел. 02/965 48 45 0889 62 55 67