26.02.2013

Обявление по АПК от 26.02.2013г.

Община Поморие на основание чл. 63, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 210, ал. 3 от ЗУТ, уведомява заинтересованите лица, че във връзка с изграждане на проект с наименование „Отвеждащи канализационни колектори от ПСОВ Слънчев бряг” и „Довеждащи канализационни колектори от КПС 10 и КПС 10А” с трасе, преминаващо на териториите на общините Поморие и Несебър, въз основа на влязъл в сила ПУП, е изготвен протокол от комисия назначена със заповед РД – 16 – 1211/29.09.2012г. на кмета на община Поморие за определяне на справедливата пазарна оценка на сервитута на засегнатите от проекта имоти.

 

Приложения: Протокол по чл. 210, Заповед РД – 16 – 1211/29.09.2012г.

Протокол

Заповед на кмета