25.02.2013

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лозя, собственост на Община Поморие

О Б Я В А

На основание   чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 14 ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 414/20.12.2012 г. на ОбС Поморие и Заповед № РД-16-167/21.02.2013 г. на Кмета на Община Поморие

ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване по реда на глава V от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие за отдаване под наем на лозя, собственост на Община Поморие, както следва:

Позиция

Имот №

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена -лв/дка

Стъпка на наддаване

1 009063 – лозе с.Гълъбец

1.875

40.00

10% от опре-делената ПТЦ

2 009082 – лозе с.Гълъбец

3.035

40.00

10% от опре-делената ПТЦ

І. Срок за отдаване под наем: 3 /три/  години. 

ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:

            –първа дата-до 17 часа на 11.03.2013 г.

-втора дата-до 17 часа на 18 .03.2013 г.

Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая №40, след заплащане в касата на ОП ОГСС на сума в размер на 10.00/десет/ лв без вкл. ДДС.

ІІІ. Депозит за участие в търга- 10% от началната тръжна цена, който се внася в срока по т. ІІ по банкова сметка: IBAN : BG57IORT73783317014001; BIC : IORTBGSF, „Инвестбанк” АД клон Поморие.

ІV. Дата, час и място за провеждане на търга:

1.На 13.03.2013 г. от 10.00 часа в залата на Община Поморие, ул.”Солна” №5, за първа дата на провеждане на търга.

2.При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 20.03.2013 г. от 10.00 часа в залата на Община Поморие, ул. „Солна” №5  за втората дата на провеждане на търга.

V. Право на участие в публичния търг имат ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които приложат заявление за участие в търга / по образец/, документ за закупена тръжна документация, документ за внесен депозит, копие от документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители, копие от нотариално заверено пълномощно , когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/, удостоверения за липса на задължения към НАП и Община Поморие, удостоверение за липса на задължения към ОП”СУОИ” и Д „БФСД”.

Ако има 1 кандидат за позиция, изчаква се 1 час и след това се пристъпва към търга, като той се обявява за победител, при цена не по-ниска от първоначално обявената и 1 стъпка на наддаване.

Наемната цена на имота се заплаща в 14-дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг като заплатения депозит се приспада.