25.02.2013

Обявления по ОВОС от 25.02.2013г.

Р Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

Р Е Ш Е Н И Е

БС№ 1-1/18.02.2013 г.

по оценка на въздействието върху околната среда

Изтегли: БС№ 1-1/18.02.2013 г.