21.02.2013

Обявления по ЗУТ от 21.02.2013г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Василка Георгиева Апостолова –  заинтересована страна, обявление №Об-62/ 08.02.2013г. за обявен ПУП-ПЗ за УПИ VІІ /идентификатор по КК 57491.501.94/ в кв.261 по плана на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 21.02.2013г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на н-ци на Станка Илчева Илиева, н-ци на Керчо Трифонов Георгиев и н-ци на Сталю Йовчев Минев – заинтересована страна, обявление №Об-43/ 30.01.2013г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 007010 в м. „Пъдарска могила” в землището на гр. Каблешково. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 21.02.2013г.

 

На основание чл. 130, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на н-ци на Аптарман Османов Еминов, н-ци на Халил Аптарманов Османов и н-ци на Велико Колев Станков – заинтересована страна, заповед №РД-16-117/ 28.01.2013г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ в кв.24 по плана на с. Страцин. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 21.02.2013г.