21.02.2013

Обявление по ОВОС от 21.02.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.80/2009г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на канализацията на ул.“Раковска от ОТ605 до ОТбОб“ в гр.Поморие,Община Поморие“. Инвестиционното предложение касае реконструкция и подмяна на съществуващите амортизирани канализационни тръби за отпадайте битово-фекални води по ул. „Раковска“ в гр.Поморие. Проектното решение предвижда проектиране на следните съоръжения: битова и дъждовна канализация по улицата, ревизионни шахти и улични оттоци,заустване на битовата и дъждовна канализация в съществуващата канализация по улица „Ахелой“ в гр. Поморие. Основната нужда от реализацията на настоящото инвестиционно предложение се поражда от състоянието на ВиК инфраструктурата в участъка от ОТ 605 до ОТ 606 по ул.Раковска“ в гр.Поморие. Инвестицията на Община Поморие във ВиК сектора в цитирания участък на ул.“Раковска“ ще повиши степента на опазване на околната среда чрез качествено и пълно обхващане на отпадните битово-фекални води от домакинствата. Не се предвижда използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на обекта. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъци,тъй като земните маси, които ще се отделят при изкопните работи, след подмяна на канализационните тръби ще се използват за обратен насип и възстановяване на уличната настилка.

За повече информация „отдел УТООС“,тел:059622088