20.02.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче”-с. Страцин, община Поморие”

На вниманието на всички заинтересовани лица относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче”-с. Страцин, община Поморие”

Във връзка с постъпило запитване от 14.02.2013 г. (входирано в деловодството на община Поморие с вх. Рег. № 30-11-79-2) за искане за разяснение относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче”-с. Страцин, община Поморие”,  Ви уведомяваме следното:

Въпрос № 1: По позиция № 6 „Дидактически шкаф” – Необходимо ли е шкафа да има вратички на отделните секции:?

Отговор: Не. Не е необходимо „Дидактичен шкаф”, посочен в позиция № 6 да има вратички на отделните секции.

Въпрос № 2: По позиция № 17 „Пейка за деца за занималня, тапицирана” – Размерите на тази пейка не са отразени – да разбираме ли, че са същите като по позиция № 16, а именно 1200/450/400 мм?

Отговор: Да. Размерите на „Пейка за деца за занималня, тапицирана” (позиция № 17) са същите като по позиция № 16 –  1200/450/400 мм.

Въпрос № 3: По позиция № 29 „Шкаф за принадлежности-физкултурен салон” – Какви са размерите на този шкаф и какво вътрешно разположение да има – рафтове, закачалки за дрехи или друго? Да има ли индивидуални сектори за съхранение на вещите на всяко дете?

Отговор: Размерите на „Шкаф за принадлежности-физкултурен салон” (позиция № 29) са 1500/600/1500 мм. Вътрешното разположение следва да бъде подходящо за съхраняване на пособията, използвани при осъществяване на физкултурната дейност – топки, постелки и др. Не е необходимо в него да има индивидуални сектори за съхранение на вещите на всяко дете.

Въпрос № 4: Според раздел V от документацията „Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката” – „Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение, с посочени стойността, датата и мястото на доставката и монтажа …” и т.н. – Възможно ли е да приложим сключените договори или фактури (там където е търговска тайна) към списъка с изпълнени договори, в които  е упомената стойността на довършените доставки, тъй като Референциите (които също ще приложим) не съдържат информация за стойността на извършените дейности?

Отговор: Да, възможно е, стига да доказва, че се отнасят за една и съща поръчка.

 

КУНЧО ГАЙДОВ       /п/

Зам. кмет на Община Поморие

упълномощен със Заповед № РД-16-109/14.02.2012 год.