20.02.2013

Дневен ред на 21-то заседание на Общински съвет – Поморие

от ЗМСМА, свиквам двадесет и първо заседание на Общински съвет – Поморие на 26.02.2013г./вторник/ от 09.30 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-92/18.02.2013г. – Докладна записка от  Красимира Стоянова-Иванова -общински съветник, относно приемане изменение и допълнение на програма за подпомагане на даровити деца и младежи в Община Поморие.

2.ОС-93/18.02.2013г. – Докладна записка от  Кмета на Община Поморие, относно  приемане отчета на Община Поморие към 31.12.2012г.

3.ОС-82/13.02.2012г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на годишен отчет за състоянието на общински дълг 2012г.

4.ОС-79/12.02.2012г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно утвърждаване програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013г.

5.ОС-78/12.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на годишен план за развитие на социални услуги.

6.ОС-73/08.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2013г.

7.Текущи.

 

В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

 

Председател на Общински съвет

Поморие:   /п/

/д-р Милена Енева/