19.02.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“

Ви предоставяме следното разяснение:

ВЪПРОС 1:

Съгласно указанията за подготовка на офертите по поръчката (указанията), подготвени от Община Поморие (т. 2.5), са посочени изисквания, на които следва да отговарят ключовите експерти от екипа, а именно:

а. Одитор 1 следва да притежава международно признат сертификат или еквивалент на Сертифициран инспектор по измами (Certified Fraud Examiner) – сертификат на Асоциацията на сертифицираните инспектори на измами (ACFE), с който следва да се покажат познания в областта на разкриването и предотвратяването на измами и нередности.

б. Одитор 2 следва да притежава международно признат сертификат или еквивалент Сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Audit Professional, CGAP) – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA, Inc.), с който следва да се покажат познания в областта на извършването на одитни ангажименти.

Въпросът ни е, за целите на горепосочената процедура, счита ли се за приемлив еквивалент на така посочените международни сертификати, сертификата „Дипломиран Експерт-счетоводител“ (ДЕС) – диплома, издадена от Институт на Дипломираните Експерт-счетоводители в България (ИДЕС), както и сертификат за сертифициран вътрешен одитор (CIA), издаден от Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ)

ОТГОВОР 1:

По отношение на изискването за Одитор 1, сертификатите за Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) и Сертифициран вътрешен одитор (CIA) не следва да се считат за еквивалентни, тъй като нито един от тях не предполага наличието на познания и опит в областта на откриването и предотвратяването на измами и нередности. По отношение на ДЕС това е видно от изискването за образование и професионален стаж (чл. 16 от Закона за независимия финансов одит – ЗНФО) и специфичните изпити, които следва да бъдат положени за придобиване на сертификата (чл. 17 и 18 от ЗНФО), т.е. нито изискваното образование и стаж, нито съдържанието на изпитите предполага компетентност в цитираната област. По отношение на CIA това също е видно от изискванията за стаж и опит и от съдържанието на задължителните изпити за придобиване на сертификата (за информация – https://global.theiia.org/certification/cia-certification/pages/exam-syllabus.aspx).

По отношение на Одитор 2, сертификата  ДЕС не следва да се счита за еквивалентен на CGAP, тъй като цитираните по-горе разпоредби на ЗНФО не предполагат опит в одита в публичния сектор, обвързан с притежаването на цитирания сертификат.

По отношение на CIA той може да бъде считан за еквивалентен на CGAP, предвид разпоредбите на Глава пета „Специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз“ от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), където ясно е посочена допустимата квалификация за извършване на одити по фондове и програми на ЕС (чл. 45), като в § 1, т. 6 от Допълнителната разпоредба на ЗВОПС ясно е посочена еквивалентността на двата сертификата.

Следва също да отбележим, че сертификата за вътрешен одитор – CIA, не се издава от Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), а от Международния институт на вътрешните одитори (The IIA, Inc.).

ВЪПРОС 2:

Съгласно обявлението за горепосочената обществена поръчка (т. III.1.3. „Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица“), „При участие в процедурата на участник, който е обединение, нерегистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват нотариално заверено споразумение, което трябва да съдържа клаузи, гарантиращи, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; че представляващия обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че членовете на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; че всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.“

– Приема ли се за достатъчно и обхватно във връзка с изискването „ясно и конкретно разпределение на дейностите на отделните съдружници“, ако в договора за създаване на дружество по Закона за задълженията и договорите е посочено, че „участието на съдружниците в изпълнението на проекта е по 50% от общата работа“.

– Като част от техническото предложение на кандидата се изисква представянето включително и на конкретни дейности, които кандидата ще изпълни за целите на реализация на професионалния ангажимент, в рамките на договора за обществената поръчка. Бихте ли конкретизирали какво следва да се разбира като степен на конкретност под изискването за „.. ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях (участниците в обединението) ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка“?

ОТГОВОР 2:

Очевидно е, че посочването че „участието на съдружниците в изпълнението на проекта е по 50% от общата работа“ по никакъв начин не може да отговори на изискването за „ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка“, доколкото в цитираното изявление не се упоменават никакви дейности, а още по-малко тяхното разпределение.

Под „ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях (участниците в обединението) ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка“ участниците следва да разбират еднозначното и недвусмислено посочване (с наименование или друга непротиворечива кодификация, по преценка на участника) на дейностите и ясно демонстриране на това кой участник коя дейност ще извършва.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ