19.02.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обект“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти:

Обособена позиция 1. „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”;

Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие”

 

Ви предоставяме следното разяснение:

 

ВЪПРОС 1:

 

1. Във връзка с изискването на Раздел III.2.3. от Обявлението за обществена поръчка, а именно „Участникът трябва да има доказан опит в оценката на съответствието на инвестиционните проекти като през последните 3 години, считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата процедура, трябва да е извършил оценка на съответствието на минимум 1 инвестиционен проект за инфраструктурен ВиК или хидротехнически обект…”, ще се приеме ли за изпълнено условието ако чуждестранно дружество е изпълнило такъв договор в Република България, но поради спецификата на българското национално законодателство, докладът за оценка на съответствие е подписан от българско дружество – подизпълнител, носител на Лиценз по чл. 167 от ЗУТ?

 

2. Във връзка с изискването на Раздел III.1.4 и VI.3. от Обявлението за обществена поръчка, а именно за наличие на определен брой не-ключови експерти, които като изискване за специалности и квалификация се припокриват в по-голямата си част за Обособена позиция 1 и за Обособена позиция 2, възможно ли е участник, който подава оферта за двете обособени позиции да посочи едни и същи не-ключови експерти и за двете обособени позиции?

 

 

ОТГОВОР 1:

 

1. Посоченото от Възложителя минимално изискване се отнася до Участниците в настоящата поръчка. В случай, че те докажат своя конкретен опит, предмет на Раздел III.2.3. от Обявлението за обществена поръчка, то за тях ще се приеме, че е изпълнено минималното изискване. В конкретния случай, представен във въпроса, опитът ще се зачита за лицето подписало доклада за оценка на съответствие.

2. Не е възможно. В документацията възложителят е поставил изрично изискване за минимален брой на ключовите и не-ключови експерти като е посочил изчерпателно броя и вида на не-ключовите експерти за всяка една от обособените позиции.

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ